Diaconie

Diaconie

ANBI Protestantse Gemeente te Jistrum

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Jistrum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.


A.  Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse gemeente te Jistrum
Telefoonnummer:0512-471314
RSIN/Fiscaal nummer:
KVK:
824138624
76423867
Website adres:www.pknjistrum.nl
E-mail:pkn.jistrum@gmail.com
Adres:Marwei 2
Postcode:9258 CP
Plaats:Jistrum
Postadres:Marwei 2
Postcode:9258 CP
Plaats:Jistrum

De Protestantse gemeente te Jistrum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

We proberen een gastvrije en missionaire gemeente te zijn. Onze kwaliteiten en vaardigheden zetten we in om mensen met God en elkaar te verbinden, om relaties te versterken, om te groeien in geloof en dienstvaardigheid – ook buiten de muren van het kerkgebouw.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Jistrum.

  1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twaalf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De diaconie bestaat uit vier leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als de diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknJistrum.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente. Dit is een concept-plan en wordt in maart 2016 voorgelegd aan de gemeente tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering.

Op basis van het in het beleidsplan beschrevene (gemeentescan, enquête, profielschets, visie) wordt duidelijk dat de koers van onze gemeente het beste bepaald kan worden aan de hand van drie belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn samengevat in drie kernwoorden: bezieling, samenleving en gemeenschap.

  1. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Activiteiten binnen de Diaconie zijn o.a.:

Commissie liturgisch bloemschikken : maakt bloemschikkingen voor bijzondere diensten en verzorgt de bijbehorende uitleg

Bloemendienst : regelt wekelijks de bloemen in de eredienst, en verschaft een overzicht van wie de bloemen ontvangt

Kerkcafé : Organiseert 1x per 2 weken gezellig samenzijn op de woensdagmiddag van 2-5 uur

Voedselbank: Zamelt wekelijks houdbaar voedsel in voor de Voedselbank Achtkarspelen

Kerstgezinsdienst: Organisatie i.s.m. Leiding Kindernevendienst

Ouderenkerstviering : Organisatie viering + broodmaaltijd

Collecteren: De diaconie collecteert tijdens de wekelijkse erediensten

Heilig Avondmaal: Inkoop brood en wijn + klaarmaken avondmaalstafel

  1. Verkorte staat van baten en lasten.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten Diaconie PKN Gemeente Jistrum:

resultaat 2019 en begroting 2020 en 2021

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.