Avondmaalsviering

Op zondag 23 augustus hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. Voorafgaand aan de dienst kunt u zelf thuis een stukje brood klaarzetten en een glaasje wijn of sap. Wanneer de aanwezigen in de kerk genodigd worden om het brood te nemen en later de wijn te drinken, kunt u dat thuis ook doen. Zo mogen we in verbondenheid met elkaar gedenken dat Jezus zijn leven ook voor ieder van ons heeft gegeven.

18 mei 2020

 

Deze week een extra vrije dag, want donderdag is het Hemelvaartsdag. ‘Hemelvaart’ klinkt heel anders dan ‘ruimtevaart’. Bij ruimtevaart kunnen we ons iets voorstellen. Het gaat daarbij om menselijke activiteit in de ruimte, buiten de aardse dampkring. In 1961 werd de eerste mens in een raket in een baan om de aarde gebracht en in 1969 zette de eerste mens voet op de maan. De ruimte is groot en inmiddels zijn er zelfs ruimtesondes die ‘ons’ sterrenstelsel hebben verlaten. Maar hoe verhoudt ruimtevaart zich tot ‘hemelvaart’?

De beschrijving van opneming van Jezus in de hemel (Handelingen 1:9-11) dateert van zo’n 2000 jaar geleden. In die tijd circuleerden er talrijke andere hemelvaartverhalen, vooral in de Griekse en Romeinse wereld. Het ging dan om historische en mythologische figuren die in de tegenwoordigheid van de goden werden opgenomen. In het Oude Testament is slechts tweemaal sprake van een hemelvaart in de strikte zin van het woord. In Genesis wordt verteld over Henoch: Hij wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen (5:24). En in 2 Koningen wordt verteld over de profeet Elia die onder toeziend oog van zijn opvolger Elisa levend en wel in de hemel werd opgenomen (2:1-18). De opneming van Henoch en Elia markeert hen als bijzonder begenadigde personen, die direct door God in zijn tegenwoordigheid werden opgenomen, zonder te sterven!

Het bijzondere van Jezus is dat Hij – als was Hij een zondig mens – gestorven en begraven is. Na zijn opstanding uit de dood verscheen Hij diverse keren in een ‘andere’ gedaante, je zou kunnen zeggen in een ‘hemels’ lichaam. Niet meer gebonden aan de aardse natuurwetten kon Hij verschijnen en verdwijnen. Tot die laatste keer, toen Hij werd opgenomen in een wolk oftewel in de heerlijkheid van God. Voor de Joden was dat een heel vertrouwd beeld, want al vanaf de uittocht uit Egypte wordt beschreven dat de majesteit van de Heer aan het volk verscheen in een wolk. De hemelvaart van Jezus vraagt dus niet om kennis van de kosmische ruimte, maar om openstelling voor de aanwezigheid van God in onze kosmische werkelijkheid.

Belangrijke informatie

Diensten tm 6 april

Het landelijk moderamen van de Protestantse Kerk vraagt plaatselijke gemeenten nadrukkelijk om alle bijeenkomsten, ook kerkdiensten, tot en met 6 april 2020 af te gelasten.

Plaatselijk zullen om deze reden dan ook geen diensten in de kerk worden gehouden.

Naast de mogelijkheden om online kerkdiensten te volgen van andere gemeenten, is er vanaf 22 maart vanuit Jistrum een eigen korte uitzending via Kerkdienst Gemist. Vooreerst is dit het geval op 22 en 29 maart en op 5 april. Deze uitzendingen worden geleid door onze jongerenwerker Erwin Kooistra en de aanvang is steeds om 9.30 uur. Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven aan Erwin Kooistra, tel. 06-42428824, e-mail: erwin_kooistra@hotmail.com of dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: predikant@pknjistrum.nl.

In afwachting van verdere ontwikkelingen worden in de komende tijd besluiten genomen over de diensten rondom Pasen.  

Onderstaande link is van de PKN, hierop worden de actuele adviezen en ontwikkelingen dagelijks bijgewerkt.

https://www.protesta

Ter informatie vanuit de burgerlijke gemeente:

 

De medewerkers van KEaRN zetten zich graag in om de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel te ondersteunen waar dat nodig is. Vooral in onzekere tijden ontstaat er een (nog grotere) kwetsbare doelgroep die extra aandacht verdient. Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. Daarom is KEaRN iedere werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511–465200 als ook online.

Bent u zelf (of iemand in uw omgeving) nog wel fit maar u zit wel thuis door het Corona Virus? Dan kunt u misschien wel iets voor een ander doen, een boodschapje, een belletje of bijvoorbeeld een kaartje sturen. Heeft u zelf een ander leuk idee/initiatief of zou u graag wat voor een ander willen doen maar weet u nog niet wat? Laat het ons weten, wij van KEaRN zetten ons namelijk de komende tijd in om mensen op gepaste afstand met elkaar in contact te laten komen. Neem een kijkje op de website, daar vindt u initiatieven om corona-proof met elkaar in contact te blijven: http://www.kearn.nl/corona. Ook de korte uitzendingen van onze protestantse gemeente op zondagochtend worden als het goed is binnenkort vermeld.